Generalforsamling 2016

Post 11 of 32

Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter 

G-forsamling 2016-Deltagere-2016-0321-redig-1

Mandag 21. marts blev der afholdt generalforsamling , med 25 fremmødte.

1. Valg af dirigent
Jens Ulrik Thomsen.

Generalforsamling indkaldt rettidigt efter vedtægterne.

2. Valg af stemmetællere.
Mogens Thomsen og Leif Johansen

3. Beretning
I sin beretning kunne formanden Jørgen Stefansen berette om gode arrangementer i hallen, blandt andet:

Thy Harmonikatræf, som igen havde totalt udsolgt.

Thybordet, blev ligeledes godt besøgt.

Begge arrangementer havde besøg af TV MidtVest.

Dertil en række gode foreningstilbud.

Motion og Samvær er godt i gang med 3 sæson i hallen, med rigtig pæn tilslutning.

Her er der afholdt julefrokost, og udflugt til Hjerl Hede.

Ældre Sagen Sydthy og Boddum-Ydby Skytteforening har en ugentlig formiddag med skydning og samvær, og som ligeledes er velbesøgt.

Foruden aktiviteterne i hallen havde der også været en række gode arrangementer i opholdsrummet, som Boddum –Ydby borgerne for alvor har taget til sig som et “sportsforsamlingshus“.

Thy Theater med Hans Bakgaards jul var et rigtig godt arrangement.

Karen og Hans Rasmussen, Dover, med spændende lysbilledforedrag om deres 1½ års sejlads på Europas floder.

Whiskysmagning blev lidt af et tilløbsstykke, og bliver gentaget til februar.

Følgende foreninger har base i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter:

Boddum-Ydby Idrætsforening
Boddum-Ydby Skytteforening
Boddum-Ydby Seniorer
Thy BMX

Der er ønske om, at uudnyttede lokaler“, loftrummet over skyttecentret, kunne udnyttes til klublokale, speakerrum ved stævner, Thy BMX, Multirum for hallen, Motionsrum og ekstra mødelokale.
Der er ofte brug for sådanne faciliteter.

Der er også planer for Boddum-Ydby Skytte Forening, om udbygning af 2 luftskydebaner, da foreningen har haft stor medlemsfremgang.

Formanden glædede sig også over vedtagelsen af den kommunale “halanalyse”, som blandt andet indebærer at Boddum Ydby Skytte- Fritidscenter kommer med i den kommunale tilskudsordning, og at kommunen er delt op i 3 “klynger“, og hvor vi er kommet i godt selskab, med de 3 øvrige haller i Syd, Bedsted, Hurup og Vestervig- Agger.

4. Fremlæggelse af regnskab ved Svend Hansen.
Med det kommunale tilskud fremadrettet ser bestyrelsen fortrøstningsfuldt på fremtiden for hallens økonomi.

Der er flere ting som bestyrelsen skal forholde sig til, bland andet:

Om hallen fremadrettet skal være momsregistrerede,

Om lånet fra private borgere som efter 10 år skal tilbagebetales.

Vedrørende spørgsmål:

El-forbrug, stigende forbrug.

Gammelt inventar – bør det udskiftes!

Snak omkring øget forbrug til blæser.

I bestyrelsen arbejdes der på at få energirådgiver ud.

Snak omkring lån fra De Danske Skytteforeninger på 750.000 kr.
Bliver taget op til mange generalforsamlinger, bør måske specificeres mere ud med hensyn til tilskud og eventuel tilbagebetaling i næste regnskab.

5. Indkomne Forslag
Der var ingen forslag på skrift modtaget af bestyrelsen.

6. Valg til bestyrelsen
Under valg til bestyrelse var der genvalg til de 3 foreningsvalgte:

Ydby Håndværker & Borgerforening: Dorthe Hestbech.
Boddum– Ydby Skytteforening: Kristian Bisgård.
Boddum– Ydby Idrætsforening: Jørgen Stefansen.

Genvalgt på generalforsamlingen:
Svend Hansen
Jens Peter Krabbe Nielsen.

Også genvalg til 2 suppleanter:
Jytte Sunesen
Poul Svendsen.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:
Ole Grud
Mads Tjener.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Jørgen Stefansen, formand
Mads Tjener, næstformand
Svend Hansen, kasserer
Dorthe Hestbech, sekretær

7. Valg af revisor:

Genvalg til Landbo Thy og Leif Johansen.

8. Eventuelt:

Puslebord foreslået etableret på handicap toilettet.

Skraldespand foreslået skjult bag stakit.

Forslag om stakit ved vestvendt gavl, bøgeplanterne går ud på grund af vind.

Bestyrelsen arbejder videre med det.

Hjemmeside ikke opdateret – skal der arbejdes på fremadrettet.

Seniorerne forespørger om deres aftener, der er booket ind halvt år frem, kan holdes fri for andre deltagere, såsom skytter i hallen.

Der skal tages hensyn til alle brugere, der eventuelt vil være her samtidigt.

Traditioner omkring faste aftener dels for pensionistforening som har haft onsdag aften i 60 år, ikke meget for at rykke dagen.

Opdeling af opholdsrum og eventuel egen indgang er ikke at foretrække.

BMX-klubben vil gerne følge med løbende omkring ansøgning om midler til eksisterende lokaler fra Thisted Kommune.

Omkring ansøgning af fonde kunne flere foreninger gå sammen omkring ansøgning til indretning.

Dirigent og formand takkede for en god generalforsamling.

G-forsamling 2016-Bestyrelse-2016-0321-redig-1

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2016
 
Jørgen Stefansen (formand)
Mads Tjener (næstformand)
Svend Hansen (kasserer)
Dorthe Hestbech (sekretær)
Jens Peter Krabbe Nielsen
Ole Grud
Kristian Bisgaard
Poul Svendsen (suppleant)
Jytte Sunesen (suppleant)

 

 

Menu