Vedtægter

Vedtægter for Boddum-Ydby Idrætsforening

 

§1

Foreningens navn er BODDUM-YDBY IDRÆTSFORENING.
Foreningen blev stiftet d. 5. december 1973, og er hjemmehørende
I Thisted Kommune.

 

§2

Foreningens formål er at fremme al idræt.
Foreningen tegnes udadtil af forenings formand
og i dennes fravær af næstformanden.

 

§3

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen.

 

§4

Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, vælges på generalforsamlingen
og valgperioden er 2 år.
På lige år vælges 4 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer.
Hvert år vælges desuden 2 suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig snarrest, og inden 14 dage, efter generalforsamlingen
med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

 

§5

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar eller februar måned,
indkaldes med mindst 8 dages varsel, gennem den lokale presse. Forslag, der ønskes
forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 72 timer
før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der ved generalforsamlingen er
fyld 16 år, og har været medlem i mindst 2 måneder. Er et medlem under 16 år, udøves
stemmeretten af dennes forældre eller værge.
Valgbarhedsalderen er 18 år.
Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år, herunder evt. udvalgsberetninger.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg revisorer.
7. Eventuelt.

 

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,
og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller
krav herom til bestyrelsen.
Generalforsamlingen indkaldes og ledes som en ordinær generalforsamling.

 

§7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være forsynet med
revisorernes påtegning, når regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er ansvarlige overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

 

§8

Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen
udelukke medlemmet med 8 dages varsel.
Medlemmet bliver slettet af medlemslisten og kan ikke optages på ny,
før restancen er betalt.
Bestyrelsen kan, med mindst 4 stemmer for dette, udelukke et medlem,
når særlige forhold giver anledning hertil.
Dette dog først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre
sit forsvar overfor bestyrelsen.
Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse afprøvet på den
førstkommende ordinære generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling,
har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 72 timer før generalforsamlingen,
ligesom vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Et medlem, der er udelukket på generalforsamlingen, kan kun genoptages som medlem,
ved en ny generalforsamling.

 

$9

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og opløsning kan kun finde sted, når mindst 3/4 –
del af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer skriftligt herfor.
Generalforsamlingen tager derefter bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og
ejendele til idrætslige formål i Boddum-Ydby.

 

§10

Ændringer af disse vedtægter kan fremlægges på enhver generalforsamling og vedtages,
når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Februar 2016

 

Ok