Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
BODDUM-YDBY SKYTTE- OG FRITIDSCENTER

 

§ 1

Institutionens navn er ”Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter.
Institutionen har hjemsted i Ydby i Thisted kommune.
Institutionen er stiftet af:

  • Boddum-Ydby Skytteforening,
  • Boddum-Ydby Idrætsforening
  • Ydby Håndværker- og Borgerforening.

Institutionens formål er at opføre, eje og drive et skytte- og fritidscenter i Ydby til brug for skytte-, idræts-, forenings-, og klublivet, samt alle øvrige aktiviteter i lokalsamfundet.

 

§ 2

Som medlemmer af institutionen optages de til enhver tid værende myndige medlemmer af de i § 1 nævnte stiftende foreninger, samt medlemmer af ThyBMX, Boddum-Ydby seniorer, Sydthy Boldklub samt husstandsmedlemmer: 1 stemme pr. husstand.

§ 3

Institutionen er en selvejende institution, og der gives ikke medlemmerne andel i overskuddet af den selvejende institutions drift, idet sådant overskud tilfalder institutionen alene.

For institutionens forpligtelser hæfter alene dens formue, og institutionens medlemmer hæfter ikke personligt for den institutionen påhvilende gæld.

 

§ 4

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 personer.

De i § 1 nævnte foreninger har ret og pligt til hvert år på generalforsamlingen at udpege hver 1 person til bestyrelsen, resultatet af disse valg skal oplyses bestyrelsens formand inden generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingens orientering om disse valg vælger generalforsamlingen 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år adgangen, således at der hvert år afgår 2 medlemmer. 

På generalforsamlingen vælges yderligere en 1. og en 2. suppleant, der indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder. Suppleantens funktionstid ophører, når det udtrådte bestyrelsesmedlems funktionstid ville være ophørt.

 

§ 5

Den ordinære generalforsamling afholdes i Ydby en gang årligt senest den 31. marts.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i mindst 1 af områdets lokale dag- eller ugeaviser.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Ved alle afstemninger ved generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Afgivelse af stemme kræver personligt fremmøde, idet dog selskaber, foreninger eller institutioners stemme afgives af den, der er bemyndiget dertil.

Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed.

Blot ét medlem måtte ønske det afholdes der skriftlig afstemning.

 

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af 1. og 2. suppleant
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

§ 7

Der skal af bestyrelsen føres nøje regnskab for institutionen.

Til at revidere regnskabet vælges af generalforsamlingen 1 revisor.

 

§ 8

Det reviderede regnskab og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal henlægges til eftersyn på institutionens kontor mindst 5 dage før generalforsamlingen.

Medlemmernes forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret, idet det første regnskabsår dog løber fra institutionens stiftelse og frem til 31. december 2006.

 

§ 9

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt og træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen varetager institutionens anliggender i alle henseender og kan ved en forretningsorden fastsætte arbejdsfordelingen.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden indkalder dertil, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det med angivelse af forhandlingsemne.

Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet medhjælp ved institutionen.

Bestyrelsen har det fulde ansvar for institutionens drift.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller låneoptagelse i øvrig forpligtes institutionen ved den samlede bestyrelses underskrift.

Bortset fra ovennævnte dispositioner forpligtes institutionen udadtil i øvrigt af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.

 

§ 10

Til ændring af vedtægterne eller til vedtagelse af institutionens ophævelse kræves, at bemærkning herom er anført i dagsordenen, og at mindst henholdsvis to tredjedele og fire femtedele af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer derfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

 

§ 11

Institutionens bygninger og hvad der i øvrigt tilhører den selvejende institution, kan ved samtykke fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer udlejes helt eller delvist til brug indenfor formålet.

 

§ 12

Såfremt det vedtages at ophæve institutionen, skal dennes eventuelle formue anvendes til almennyttige formål i lokalområdet efter indstilling fra den afsluttende generalforsamling.

 

Vedtaget på 2 generalforsamlinger i juni 2021

Ok